top of page

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) mají za účel informovat Vás o tom, jak my, společnost EDGAR GROUP s.r.o., IČO: 27947742, se sídlem: Vězeňská 116/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 128617 („Správce“), zpracováváme, shromažďujeme, užíváme a chráníme Vaše osobní údaje získané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.edgargrig.cz („Internetový obchod“).

Jakékoli nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme a dále je zpracováváme vždy jenom v nezbytném rozsahu k plnění příslušného účelu a pouze na základě legislativou vymezených právních titulů. Osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, a proto vždy můžete svůj souhlas s jejich zpracováním odvolat.

Níže jsou uvedeny jednotlivé právní tituly opravňující nás ke zpracování Vašich osobních údajů:

Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje použijeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj;

Souhlas – Vaše osobní údaje nám poskytnete pouze ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování (například za účelem Vaší účastí ve věrnostním programu);

Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde použijeme pro plnění povinností stanovených nám zákonem (například při plnění daňových povinností);

Oprávněný zájem – Vaše osobní údaje použijeme pro účely našich oprávněných zájmů (například za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb).

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování Vašich osobních údajů pro jednotlivé účely provádíme na základě právních titulů vymezených v článku 1. těchto Zásad.

Níže najdete seznam jednání, u kterých budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Objednání a koupě zboží

Vaše osobní údaje, které nám odevzdáte při odeslání objednávky, zpracováváme výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou a současně také plnění zákonných povinností dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Komunikace a marketing

Jinými důvody, které nás opravňují ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou také zájem na zodpovězení Vaších dotazů nebo souhlas, který nám můžete udělit v souvislosti s odebíráním obchodních sdělení v rámci marketingu.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na Internetovém obchodu poté, co jste byl(a) na používání cookies upozorněn(a) a měl(a) možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byl(a) na zpracování těchto osobních údajů upozorněn(a). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme také na základě oprávněného zájmu pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Hodnocení zákaznické spokojenosti

E-mailovou adresu a informace o zakoupeném zboží můžeme použit na základě oprávněného zájmu za účelem kontroly a zlepšování naších služeb a zboží.

 

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od Vás získáváme, rozlišujeme dle kategorií, jejichž seznam Vám poskytujeme níže:

 • Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, identifikační a daňové číslo fyzické osoby);

 • Kontaktní údaje (zejména adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo);

 • Transakční údaje (zejména číslo bankovního účtu); a

 • Síťové identifikátory (zejména informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace).

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo také neautomatizovaným způsobem v tištěné podobě. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

4. DÉLKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě, že jste se přihlásil(a) k odběru obchodních sdělení, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat až do doby, kdy vyslovíte nesouhlas s jejich zasíláním. Tento nesouhlas lze snadno vyjádřit tím, že se odhlásíte od odběru obchodních sdělení. Tuto možnost Vám poskytujeme na konci každého obchodního sdělení, přičemž stačí kliknout na odkaz „Odhlásit se z odběru obchodních sdělení“. Odvolat svůj souhlas s odběrem můžete také prostřednictvím požadavku odeslaného na e-mail info@edgargrig.cz nebo telefonicky na telefonním čísle Správce +420 773 833 343 – pondělí až pátek od 10:00 do 19:00.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají z kupní smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Upozorňujeme, že na našich telefonních linkách nearchivujeme žádné nahrávky telefonních hovorů.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytné míře a pouze pro účely řádného vyřízení objednávky předány Vámi zvolenému smluvnímu dopravci a/nebo uschovateli zakoupeného zboží. Dopravce a/nebo uschovatel je ve vztahu k Vašim osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat pouze pro účely doručení a/nebo předání zboží a poté musí Vaše osobní údaje bezodkladně smazat.

Neshromažďujeme údaje o platebních kartách, kterými platíte v naší provozovně nebo v našem Internetovém obchodě. Těmito údaji disponuje pouze příslušná bankovní instituce, zatímco my vidíme pouze anonymizované číslo Vaší bankovní karty.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytné míře poskytnuty osobám, které pro nás zajišťují právní a účetní služby, a to například za účelem vymáhání našich práv a/nebo zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. vedení účetnictví). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu Vaše osobní údaje předali, musíme takto učinit.

Vaše osobní údaje nikdy nebudeme předávat do států mimo Evropskou unii.

Osobní údaje kromě Správce zpracovává:

 • dopravce dle Vaší volby, tedy zejména Česká pošta, s.p. (IČO: 471 14 983), PPL CZ s.r.o. (IČO: 25194798), popř. jiný dopravce;

 • bankovní a platební instituce zpracovávající platbu za zakoupené zboží;

 • osoby poskytující Správci účetní a/nebo daňové služby;

 • Google LLC (dále jen „Google“).

6. COOKIES

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka Internetového obchodu, které umožňují jeho fungování. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé pouze umožňují správné fungování Internetového obchodu. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebude moci plně využívat veškeré funkce Internetového obchodu.

Internetový obchod používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají v zařízení návštěvníka Internetového obchodu, dokud je nesmaže.

Cookies, které využívá Internetový obchod, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

 • nezbytné cookies – umožňují navigaci v Internetovém obchodu a využívání základních funkcí, nikoho neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání Internetového obchodu (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména Internetového obchodu; tyto cookies umožňují analyzovat web a případně zobrazovat reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak je Internetový obchod využíván, může Správce dále sdílet se svými partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 • Následujícími způsoby můžete ovlivnit, které z Vašich cookies bude Správce zpracovávat:

 • Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání cookies třetích stran, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám pomáhají;

 • Zpracovávání cookies třetích stran můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím cookies třetích stran nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho Internetového obchodu.

 • Internetový obchod používá službu Google Analytics, která pracuje s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od Správce získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google používá informace z webu nebo aplikací.

 

7. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozumíme, že osobní údaje, které nám v souvislosti s nákupem poskytujete, jsou velice důvěrné, a proto máte právo vědět, jakým způsobem s nimi bylo naloženo.

Máte právo:

 • požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům;

 • na opravu již poskytnutých osobních údajů;

 • na výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 • na přenositelnost osobních údajů k jinému Správci;

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že postupujeme při zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem a/nebo GDPR.

Bližší informace ohledně toho, kdo a jak zpracovává osobní údaje, Vám sdělí Správce na základě Vašeho dotazu.

 

8. KONTAKT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ ČI PŘIPOMÍNEK

Pokud budete mít jakýkoli dotaz či připomínku k ochraně Vašich osobních údajů nebo k textu těchto Zásad, obraťte se, prosím, na nás, a to přímo na naši emailovou adresu www.edgargrig.cz nebo prostřednictvím telefonní linky na čísle +420 773 833 343 - pondělí až pátek od 10:00 do 19:00.

 

9. DOZOR

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým provádíme zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Pokud se Vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

Současně vás Správce laskavě žádá, abyste ho nejdříve oslovili přímo na jeho e mailové adrese info@edgargrig.cz nebo prostřednictvím telefonní linky na čísle +420 773 833 343 – pondělí až pátek od 10:00 do 19:00 za účelem zjednání okamžité nápravy.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 01. 10. 2019, přičemž je k dispozici elektronicky na www.edgargrig.cz.

bottom of page