top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“ nebo „OP“) české obchodní společnosti EDGAR GROUP s.r.o., IČO: 27947742, se sídlem: Vězeňská 116/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 128617, registrace u Puncovního úřadu – výrobní značka je uvedena na webu Puncovního úřadu (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a další osobou jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.edgargrig.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Zasláním objednávky a dále též potvrzením v internetovém obchodu kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a/nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Ochranou osobních údajů a soubory Cookies se zabývají Zásady ochrany osobních údajů.

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Prodávající před uzavřením kupní smlouvy sděluje že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám;

b) požaduje uhradit kupní cenu zboží před jeho převzetím kupujícím, a to ať již formou hotovostní či bezhotovostní platby (platební kartou) v provozovně prodávajícího, dobírkou či bankovním převodem, k tomu blíže viz článek 4 obchodních podmínek;

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na webové stránce uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

e) v případě, že je kupující spotřebitel, tak má za současného splnění určitých podmínek právo od smlouvy odstoupit dle článku 7 obchodních podmínek.

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující si může objednat zboží prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jeho popisu a ceny. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstávají v platnosti po

dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na vybraná místa v rámci Evropské unie.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží;

b) způsobu úhrady kupní ceny objednaného zboží; a

c) zvoleném způsobu doručení objednaného zboží a o nákladech spojených s jeho dodáním;

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Potvrzení objednávky obsahuje zejména:

a) označení smluvních stran a objednaného zboží včetně jeho ceny;

b) platební a dodací podmínky (místo, termín a náklady dodání);

c) obchodní podmínky ve formátu pdf.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o její dodatečné potvrzení (například e-mailem nebo telefonicky). Pokud nebude taková objednávka kupujícím dodatečně potvrzena, může být prodávajícím bez náhrady zrušena.

3.9. V případě, že během objednávky zboží došlo ke změně nabídky zboží, a prodávající nemůže doručit kupujícímu dohodnuté zboží během dohodnuté lhůty nebo za dohodnutou cenu, prodávající je povinen nabídnout kupujícímu alternativní zboží, příp. umožnit kupujícímu zrušit objednávku. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme prodávajícím nabízené alternativní zboží a neruší objednávku, prodávající je oprávněn odmítnout (nepřijmout) kupní smlouvu.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) hotovostně nebo bezhotovostně (platební kartou) při osobním odběru v provozovně prodávajícího;

b) platební kartou přes webovou platební bránu;

c) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

d) převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající není plátcem DPH, a proto je kupní cena v českých korunách uvedena na webové stránce je konečná.

4.4. V případě platby při osobním odběru nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem na bankovní účet prodávajícího, nebo platby prostřednictvím platební brány je kupní cena splatná nejpozději do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny objednaného zboží a předá ho současně při dodání zboží.

4.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA

5.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží podle svých provozních možností v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů v rámci České republiky nebo do 10 pracovních dnů v rámci ostatních zemí Evropské unie, a to ode zaplacení celé kupní ceny. Ve výjimečných případech může prodávající dodací lhůtu jednostranně prodloužit; o tom je povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je do 3 pracovních dnů od doručení takovéto zprávy oprávněn odstoupit od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží do místa dodání zboží. Zboží se považuje za převzaté okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou. Spolu se zbožím bude kupujícímu předán daňový doklad, který má charakter dodacího listu.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zajistit převzetí zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

5.6. Kupující je povinen převzít řádně dodané zboží v termínu a v místě dodání sám nebo prostřednictvím pověřené osoby, která se prokáže písemným pověřením a/nebo dokladem totožnosti.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit. V případě zjištění poškození zboží sepíšou kupující s přepravcem záznam o rozsahu a povaze poškození zboží a kupující dále postupuje tak, jak je uvedeno v 6. článku obchodních podmínek pro reklamaci zboží.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady uvedené v čl. 6.2. obchodních podmínek, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí (dále jen „reklamace“).

6.4. Prodávající naopak neodpovídá za vady zboží, pokud:

a) vadu způsobil kupující a/nebo třetí osoba;

b) kupujícím před převzetím zboží o vadě věděl;

c) byla pro vadu podávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny zboží;

d) vznikly v důsledku běžného opotřebení, nesprávného používání nebo skladování zboží;

e) vznikly po uplynutí doby minimální trvanlivosti zboží;

f) bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

6.5. Reklamaci může kupující uplatnit některým z následujících způsobů:

a) elektronicky: na emailovou adresu info@edgargrig.cz kupující odešle e-mail s informacemi o zakoupeném zboží a současně popíše důvod jeho reklamace. Následně mu budou prodávajícím sděleny informace o dalším postupu.

b) osobně: kupující se osobně dostaví do provozovny prodávajícího spolu s reklamovaným zbožím a dokladem o jeho koupi. Přítomný pracovník prodávajícího od něj reklamované zboží převezme a domluví se s ním na podrobnostech reklamačního řízení.

c) poštou: kupující odešle poštou reklamované zboží spolu s veškerými jeho součástmi prodávajícímu na adresu jeho provozovny spolu s přesným popisem reklamované vady, kontaktními informacemi na svou osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail), uvede svá práva, které chce v souvislosti s reklamací uplatnit a přiloží kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Výše uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z občanského zákoníku a zákonu o ochraně spotřebitele a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

6.6. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

6.7. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.8. Pro případ neoprávněné, a tedy neuznané reklamace, kupující souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu jím účelně vynaložené náklady související s reklamačním řízením nad rámec běžného vyřízení reklamace (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady právního zastoupení apod.). Na práva kupujícího k úhradě nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

6.9. Pokud bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, náleží kupujícímu rovněž náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (zejména náhrada nákladů kupujícího s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu).

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy převzal zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojit během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to například vyplněním Formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo napsáním dopisu a jejich zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu jeho sídla nebo e-mailem na adresu info@edgargrig.cz.

7.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, avšak podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží může kupující vrátit osobně v provozovně prodávajícího anebo ho odeslat poštou na adresu jeho provozovny. Náklady spojené s vrácením zakoupeného zboží nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6. Pro vrácení přijatých peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, jakým kupujícím uhradil kupní cenu zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8.6. Všechna vyobrazení výrobků (design) jsou chráněny jako duševní vlastnictví prodávajícího. Zakazuje se jakékoliv kopírování designu výrobků, neoprávněné využití vyobrazení výrobků a textu webových stránek.

8.7. Zobrazení barevných odstínu zboží mimo jiné závisí na kvalitě používané obrazovky nebo jiného zobrazovacího zařízení.

8.8. Prodávající jako subjekt obchodující s drahými kovy je zaregistrován u Puncovního úřadu a používá puncovní značky, které udávají ryzost drahého kovu ve zboží či použité slitině. Seznámit se s používanou puncovní značkou lze na webu Puncovního úřadu.

puncovni-znacky-2017.png

8.9. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nikdo nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání internetového obchodu kdokoliv dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup takové osoby do internetového obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V

tomto případě je taková osoba dále povinna uhradit prodávajícímu škodu, která jeho jednáním vznikla, a to v plné výši.

8.10. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Než však bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu, aby se na něj nejdříve obrátil prostřednictvím kontaktů za účelem smírného a rychlého vyřešení nastalé situace.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 10. 2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.edgargrig.cz.

bottom of page